info@estlaw.ee
+372 508 6326

Täis- või usaldusühing, FIE

Alustamaks oma äritegevust, on vajalik juriidilise isiku- äriühingu loomine. Eesti Äriseadustik tunneb kahte piiratud vastutusega äriühingut -- osaühingut ja aktsiaseltsi, ühte osaliselt piiratud vastutusega äriühingut -- usaldusühingut, ning ühte piiramata vastutusega äriühingut -- täisühingut.

Loetletud äriühingute liikidest on kõige enam kasutust leidnud osaühing ja aktsiaselts.

Loe täpsemalt:
 
OSAÜHING on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Osa väikseim nimiväärtus võib olla 1 EUR või selle täiskordne.

Osakapitali suurus peab olema vähemalt 2500 EUR-i. Eraisikud saavad asutada ka osaühingu ilma osakapitali sissemakset tegemata.

Osakapitali maksavad osanikud sisse kas rahalise sissemaksega (osaühingu nimel avatavale pangaarvele) või mitterahalise sissemaksega. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla igasugune rahaliselt hinnatav ja osaühingule üleantav asi või õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet.

Osaühingu asutamiseks sõlmivad asutajad, kes võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, asutamislepingu, mis lõpeb osaühingu kandmisest Äriregistrisse.

Osaühingut juhib igapäevases majandustegevuses juhatus. mille liikmed võivad olla ka palgatöölised, s.t. mitte osanikud.

Osaühingul võib olla ka moodustatud nõukogu juhtimisorganina.

Kõrgeimaks juhtimisorganiks osaühingus on osanike koosolek, kelle pädevusse kuulub juhatuse liikmete tagasikutsumine ja valimine.

Osaühing on sobilik piiratud vastutusega äriühingu vorm väike-ettevõtluse jaoks, seda just oma väikese miinimumkapitali nõude tõttu.
 
AKTSIASELTS on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital. Aktsiate väikseim nimiväärtus on 0.64 EUR-i. Suurema nimiväärtuse korral peab aktsia nimiväärtus vastama kümne täiskordsele.

Aktsiad võivad olla ainult nimelised. Nimeliste aktsiate omanikuks on isik, kes on aktsia omanikuna kantud aktsionäride nimekirja, mida peab Eesti Väärtpaberite keskregister. Aktsiakapitali suurus peab olema vähemalt 25 000 EUR-i.

Aktsiakapitali maksavad aktsionärid kas rahaliste sissemaksega (aktsiaseltsi nimel avatavale pangaarvele) või mitterahalise sissemaksega. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla igasugune rahaliselt hinnatav ja aktsiaseltsile üleantav asi või õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet.

Aktsiaseltsi asutamiseks sõlmivad asutajad, kes võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, asutamislepingu, mis lõpeb aktsiaseltsi kandmisest Äriregistrisse.

Aktsiaseltsi juhib igapäevases majandustegevuses juhatus, mille liikmed võivad olla ka palgatöölised, s.t. mitte aktsionärid. Vähemalt pooled juhatuse liikmetest peavad elama alaliselt eestis.

Teiseks kohustuslikuks aktsiaseltsi juhtimisorganiks on vähemalt kolmest liikmest koosnev nõukogu, mis teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle.

Igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks on juhatusele vajalik nõukogu nõusolek. Samas võib aktsiaseltsi põhikirjaga sellise nõude välistada.

Nõukogu kõik liikmed võivad omada elukohta väljaspool eestit.

Kõrgeimaks juhtimisorganiks aktsiaseltsis on aktsionäride üldkoosolek. Aktsiaseltsil on kohustuslik ka audiitori olemasolu.

Aktsiaselts on sobilik äriühingu vorm suurte äriprojektide jaoks, mis eeldavad tugevat kontrollmehhanismi ja selgelt piiritletud juhtimisstruktuuri. Aktsiaseltsi eelisena võib veel välja tuua aktsiate kerge võõrandamise -- nimelt on aktsiate ostu-müügi leping erinevalt notariaalsest osa ostu-müügi lepingust, lihtkirjalik ning läbi pankade teostatakse aktsiate kanded müüja kontolt ostja kontole.

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) näol on tegemist füüsilise isikuga, kes oma ärinime all pakub kaupu või teenuseid ja vastutab äritegevusest tekkinud kohustuste eest kogu oma isikliku varaga.

Füüsilisest isikust ettevõtjana Äriregistrisse kandmise kohustus tekib füüsilisest isikust ettevõtjal seoses käibemaksukohuslusega.


TÄISÜHING on äriühing, milles on kaks või enam füüsilist või juriidilist isikut, kes tegutsevad ühise ärinime all ja vastutavad ühingu kohustuste eest kogu oma isikliku varaga.

Täisühing ei ole küll piiratud vastutusega, kuid on piiratud osalusega, s.t. et täisühingu uueks osanikuks saab vaid seniste osanike nõusolekul. Täisühingu juhtimises võivad osaleda kõik osanikud ja miinimumkapitali nõuet ei ole. 

USALDUSÜHING on äriühing, milles on kaks või enam füüsilist või juriidilist isikut, kes tegutsevad ühise ärinime all ja kelledest üks vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma isikliku varaga, teine aga oma varalise osaluse piires ühingus.

Välismaise äriühingu filiaal on välismaise äriühingu esindus, mis ei ole iseseisev juriidiline isik. Filiaali kohustuste eest vastutab välismaine äriühing. Filiaalil peab olema juhatus, millise pooled liikmed peavad omama alalist elukoht eestis.
Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net